KVKK

Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Gizlilik Politikası

1) Amaç

EVOX A.Ş  olarak; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri EVOX A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na (kısaca “Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz. Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

İşbu Politika, ticari veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

2) Kapsam

Müşterilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, potansiyel müşterilerimiz ve sair üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika’nın kapsamındadır.

Politikamız, Şirket’in sahibi olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

3) Tanım Ve Kısaltmalar

Bu bölümde Politika’da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.

  • Şirket: EVOX A.Ş
  • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.
  • Çalışan: Şirket personeli
  • Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
  • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
  • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
  • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
  • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
  • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.
  • KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
  • KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

 • KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
 • Politika: EVOX A.Ş Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Gizlilik Politikası.

4) Rol Ve Sorumluluklar

Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

EVOX A.Ş içinde oluşturulan ve İnsan Kaynakları, Muhasebe, Bilgi İşlem, Kalite, Satış Departmanı temsilcileri ve Üst Yönetim’den oluşan Kişisel Verilerin Korunması Komitesi bu politikanın yazılması ve güncel tutulmasından sorumludur. Bu Politika’da yer alan esaslara aykırı bir davranışın tespit edilmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Komitesi söz konusu durumu Kişisel Veri İhlal Olayı Yönetimi Prosedürü’ne uygun şekilde değerlendirir.

5) Hukuki Yükümlülükler

KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

5.1 Aydınlatma yükümlülüğümüz
 •  Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği
 •  Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler
 •  İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
 •  Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi
 •  Kanundan doğan haklar, hususlarında İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Şirket olarak kamuoyuna açık olan işbu Politikamızın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz.


5.2 Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın 9. ve 10. bölümlerinde detaylandırılmaktadır.

6) Kişisel Verilerin Sınıflandırılması

6.1 Kişisel veriler

Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.

Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.


6.2 Özel nitelikli kişisel veriler

Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

7) Kişisel Verilerin İşlenmesi

7.1 Kişisel verileri işleme ilkelerimiz

Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.


7.1.1 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.


7.1.2 Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri alırız. Kişisel Veri Sahibi’ne de verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvurmasına olanak sunarız.


7.1.3 Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

Şirket olarak kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.


7.1.4 Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması

Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.
İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.


7.1.5 Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.
Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalması durumunda kişisel verileri silmekte veya yok etmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu Politika”nın 9.1. maddesinde detaylandırılmaktadır.


7.2. İlgili Kişiye ait verilerin işlenmesi kapsamında alınacak açık rıza

İlgili kişinin Kanunda sayılan ve açık rızasının alınmasını gerektirmeyen haller haricinde açık rızasını almaktayız.


7.3 Kişisel verileri işleme amaçlarımız

Şirket olarak kişisel verileri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılanlarla benzer amaçlar için işlemekteyiz:

 •  Faaliyetlerimizin yürütülmesi
 •  Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde müşterilere destek hizmeti sağlamak
 •  Müşterilerimizin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek müşterilerimize verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi
 •  Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak
 •  Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek
 •  Anket, yarışma, kampanya, promosyon ve sponsorluklar
 •  İş başvurularını değerlendirmek
 •  Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak
 •  Pazarlama
 •  Uyumluluk yönetimi
 •  Satıcı / tedarikçi yönetimi
 •  Reklam
 •  Yasal raporlama
 •  Faturalandırma

7.4 Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza var ise veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızdan işlenir.
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmekte olduğundan, tarafımızdan çalışanlarımızın verisi dışında işlenmez. Çalışanlarımıza ait bu tür veriler ise kanunlarda öngörülen kişilerce işlenebilir.


7.5 İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Çerezleri, internet sayfamızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve internet sitemizde geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız. Bunlara ek olarak, internet sitemizde yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız.


7.6 İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla kişisel verilerin işlenmesi

Çalışan Adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız özgeçmiş, diploma v.b. sair evrakta yer alan kişisel verilerinizi iş başvurusu değerlendirilmesi amacıyla işlemekte, saklamakta ve aktarmaktayız. Çalışan Adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması işbu Politika ve Aday Çalışanlar İçin Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamındadır.


7.7 Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:

 •  Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 •  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 •  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 •  Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması
 •  Veri sorumlusu olarak herhangi bir hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması
 •  Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 •  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

Özel nitelikli kişisel verilerin İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan işlenebileceği istisnai durumlar işbu Politika’nın 7.4. maddesinde belirtilmiştir.


8) Kişisel Verilerin Aktarılması

8.1 Kişisel verilerin yurt içine aktarımı

Şirket olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve KVK Kurul’u tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi’nin veya İlgili Kişi’nin 18 yaşını doldurmamış kişi olması durumunda, kişinin velisi ya da yasal temsilcisinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz.

KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde İlgili Kişi’nin veya İlgili Kişi’nin 18 yaşını doldurmamış kişi olması durumunda, İlgili Kişi’nin velisi ya da yasal temsilcisinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca, mevzuatın öngördüğü istisnai haller ile;

 •  Politika’nın 7.7. maddesinde açıklanan hallerde
 •  Özel nitelikli kişisel veriler hususunda Politika’nın 7.4. maddesinde sayılan hallerde

KVK Kurulu’nun ve ilgili mevuzatın öngördüğü tedbirlerin alınması ile birlikte İlgili Kişi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara, açık rıza aranmadan aktarılabilir.


8.2 Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı

Kişisel verileri kural olarak İlgili Kişi’nin veya İlgili Kişi’nin 18 yaşını doldurmamış kişi olması durumunda, İlgili Kişi’nin velisi ya da yasal temsilcisinin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. Ancak işbu Politika’nın 7.4. ve 7.7. maddelerinde yer alan istisnai hallerinin birinin var olduğu durumlarda yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin ancak:

 •  KVK Kurulu’nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması
 •  Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye’de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun iznin bulunması

hallerinde açık rıza olmadan kişisel veriler yurt dışında aktarılabilir.


8.3 Kişisel verilerin aktarıldığı kurum ve kuruluşlar

Kişisel veriler sayılanlar sınırlı olmamak üzere;

 •  Tedarikçilerimize
 •  İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza
 •  Şirketimiz iştirakleri ve grup şirketlerine
 •  Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
 •  Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine
 •  Hizmet alınan kişi veya 3.kişiler veya işbirliği yapılan danışman, kuruluş veya otoritelere
 •  Hissedarlarımıza

yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sayılan şartlar ve amaçlar dahilinde aktarılabilir.


8.4 Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin aldığımız tedbirler
8.4.1 Teknik tedbirler

Kişisel verileri korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 •  Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için şirket içi teknik organizasyonu yapmakta
 •  Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmakta
 •  Oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini yapmakta
 •  Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte
 •  Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte
 •  Riskli durumlar yeniden incelenerek gerekli teknolojik çözümler üretilmekte
 •  Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmaktayız
 •  Teknik konularda uzman çalışanlar istihdam etmekteyiz
8.4.2 İdari tedbirler

Kişisel verilerinizi korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 •  Şirketimiz içerisindeki şirket ve iştirak çalışanları da dahil olmak üzere kişisel verilere erişim politika ve prosedürleri oluşturmakta
 •  Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmekte ve eğitmekte
 •  Çalışanlarımız ile yaptığımız sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz Politikalarda, şirket Çalışanlarımız tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almakta
 •  Birlikte çalıştığımız veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemekteyiz


9) Kişisel Verilerin Saklanması

9.1 Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması

Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız.

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin veya İlgili Kişi’nin 18 yaşını doldurmamış kişi olması durumunda, İlgili Kişi’nin velisi ya da yasal temsilcisinin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir veya yok edilir. Yok etme veya silme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurul kararlarına uyulur.


9.2 Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler
9.2.1 Teknik tedbirler
 •  Kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta
 •  Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta
 •  Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte
 •  Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte
 •  Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız

9.2.2 İdari tedbirler
 •  Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta

 •  Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

10) Kişisel Verilerin Güvenliği

10.1 Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz

Kişisel verilerin;

 •  Hukuka aykırı işlenmesini önlemek
 •  Hukuka aykırı erişimini önlemek
 •  Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız

10.2 Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için aldığımız tedbirler
 •  Şirketimiz içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,
 •  Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 •  Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde değerlendirilmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler özelinde kişisel verileri işlemekte,
 •  Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ilişkin hükümlere yer vermekte.
 •  Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurul’una durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.
10.2.1 Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için;

 •  Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte
 •  Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte
 •  Şirketimiz içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta
 •  Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte, Şirketimiz içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve periyodik olarak denetimlerini yapmakta
 •  Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte
 •  Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim, yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte
 •  Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte
 •  Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız

10.2.2 Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğinin tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi’ye veya İlgili Kişi’nin 18 yaşını doldurmamış kişi olması durumunda, İlgili Kişi’nin velisi ya da yasal temsilcisine ve KVK Kurul’una bildirmek için sistem ve alt yapılar oluşturmaktayız.

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.


11) Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi’ni bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve alt yapılar kurmaktayız. Kişisel Veri Sahibi’nin kişisel verilerinize ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.

Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde;

 •  Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
 •  Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 •  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 •  Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 •  Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 •  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme
 •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

11.1 Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması

Kişisel Veri Sahibi, Kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurul’u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya elk.kisiselverilerim@evox.com.tr adresine web sayfamızda yer alan “KVKK Başvuru Formu” kullanarak gönderebilir. 

Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. İlgili Kişi’nin 18 yaşını doldurmamış kişi olması durumunda veli veya yasal temsilci kişisel verilere ilişkin başvuruyu İlgili Kişi’nin kimliğini tevsik edici belgeler ile birlikte yukarıda anılan belgeleri ekleyerek göndermesi gerekmektedir.

Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.


11.2 Başvurunun değerlendirilmesi
11.2.1 Başvurunun cevaplandırılma süresi

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılır.

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.


11.2.2 Başvuruyu reddetme hakkımız

Kişisel veriler ile ilgili başvurular;

 •  Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
 •  Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
 •  Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi
 •  Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması
 •  Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi
 •  Başvuru usulüne uyulmaması

hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.

11.3 Başvurunun değerlendirilme usulü

İşbu Politika’nın 11.2.1 maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da elektronik imzalı ve KEP üzerinden gönderilmesi veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuranın kimliğinin tevsik edici bilgi ve belgelerle göndermeniz gerekmektedir. İlgili Kişi’nin 18 yaşını doldurmamış kişi olması durumunda veli veya yasal temsilci kişisel verilere ilişkin başvuruyu İlgili Kişi’nin kimliğini tevsik edici belgeler ile birlikte yukarıda anılan belgeleri ekleyerek göndermesi gerekmektedir.

Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

11.4 Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na olan şikayet hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır.

12) Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, Şirketimiz web sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ve süresi ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek, KVKK’nun öngördüğü hallerde ve koşullarda yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz. Kullanıcı veya Kullanıcılar; Web Sitesinde, iş başvurusu yapmak, istek ve önerilerde bulunmak, kendilerini tanıtmak ve kullanıcı tercihlerini daha yakından takip edebilmek amacıyla, web sitesinin doğrudan kullanımı veya iletişim kurmak için ad, soyad, e-posta, iş başvurularını web sayfamızda paylaşacakları kişisel verileri Site ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızaları ile paylaştıklarını, bu verilerin kendilerini tanıtmak, kendilerine daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptıkları başvuru veya şikayetler ve site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilmek amacıyla kendilerinden talep edildiğini, ziyaretleri sırasında yer sağlayıcı olarak trafik bilgilerinin işlenebileceğini kabul ederler. Kişisel verileriniz, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, ilgili diğer kanun ve yönetmelikler ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlemi gerçekleştirenin bilgilerini tespite yönelik kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydedebilecek, işlemi gösteren veya kağıt ortamında, gerekli tüm dekont, kayıt ve belgeleri düzenleyebilecek, ilgili kanunlar ve ilgili mevzuat kapsamında kayıt ve belgeleri kanunlarda öngörülen süreler boyunca tutabilecek, saklayabilecek, ilgili düzenlemeler gereğince işlem güvenliği sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarınca veya diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirilmesini sağlayabilecek, iş başvuruları esnasında paylaşılan kişisel verileri değerlendirmek, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda saklamak, toplamak, kanunların ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde yukarıda belirtilen amaçlar ile belirtilen kuruluşlar ile sınırlı olmayacak şekilde kanunen açıkça yetkili kılınan kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir. Şirketimizle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 12 gereğince, gizlilik ilkelerine riayet edilerek saklanacaktır. Söz konusu kişisel verileriniz kanunda sayılan istisnalar/ kapsam dışı bırakılan haller haricinde sadece; kullanıcıların açık rızasına istinaden, bu verileri tutmaya yetkili şirketin çalışanları ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.

13) Şirket Giriş-çıkışları ve Şirket İçinde Kişisel Verileri İşleme

Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması ve işleyişin sürdürülebilmesi amacıyla, Şirketimiz binalarında ( iç ve dış ) güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibe alınmakta, Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel veriler işlenmektedir. Şirketimizin bina, bina girişlerinde ve bina içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları, güvenliğini sağlamak, hizmet kalitesini arttırmak, Şirketimizin, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak gibi amaçlarla alınmakta ve bu amaçla veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmakta ve gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. Canlı kamera görüntülerini ise, dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevleri izleyebilmektedir. KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Misafirlerimize sunulan internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Şirketimiz içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir. Elde edilen log kayıtlarına yalnızca gizlilik taahhüdünde bulunan sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmakta ve bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte, hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. Şirketimizin sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek gibi amaçlarla; site içerisindeki internet hareketlerini Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kaydedilmektedir.

14) Kişisel Verilerin silinmesi, Anonimleştirilmesi

KVKK madde 7 ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak (Türk Ceza Kanunu’nun 138. Maddesi) işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, resen yani Şirket’in kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi ile veri sorumlusu tarafından silinir veya yok edilir. Kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. Şirketimiz, silme veya yok etme teknikleri olarak; Şirketin uzman teknik personeli veya anlaşacağı uzman vasıtasıyla bir daha kurtarılamayacak şekilde kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin fiziksel olarak yok etme, mevcut yazılımdan güvenli olarak silinmesi kullanabilmektedir. Anonimleştirmede kullanılan teknikler ise; toplulaştırma, türetme, maskeleme, karma teknikleri olup, hukuka uygun olarak işlenip, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, şirketimiz veya iştirakleri tarafından anonimleştirilebilmektedir. Anonimleştirilen kişisel veriler KVK kanunu kapsamına dahil olmayacağından, araştırma, istatistik gibi amaçlarla işlenebilecektir.

15) Dökümanın Yayınlanması Ve Saklanması

İşbu Politika basılı kağıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır.

16) Güncelleme Peri̇yodu

İşbu Politika Şirket tarafından belirlenecek periyotlarda gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde yasa ve yönetmeliklerle Şirket içi belirlenen esaslar dahilinde güncellenir.

17) Yürürlük

İşbu Politika şirketimizin Doküman Yönetim Sistemi ortamında ve şirket internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.EVOX A.Ş